Targetes ”revolving”: s’han acabat els interessos abusius

L’abusivitat dels interessos dels crèdits “revolving”

L’estat d’alarma derivat de la pandèmia que ha provocat el Covid-19 ha fet que passés totalment desapercebuda la Sentència del Tribunal Suprem de data 4 de març de 2020 que reconeix l’abusivitat dels interessos dels crèdits “revolving”.

Aquest tipus de crèdits “revolving” (que solen venir derivats de la contractació de targetes amb el mateix nom) són un producte que les entitats financeres ofereixen als clients i que tenen la particularitat que el titular pot fraccionar o ajornar mitjançant diferents sistemes el crèdit que s’ha utilitzat.

En realitat, aquest ajornament al pagament es converteix en un parany que mitjançant uns interessos del tot abusius deixa al deutor en una situació d’endeutament permanent.

 

Per què són crèdits abusius?

S’han de tenir molt presents, i així ho diu la sentència, les circumstàncies en què es firmen aquest tipus de crèdits: en primer lloc, el públic al que van destinats, que solen ser persones particulars que -per diverses raons- no tenen accés a altres tipus de crèdit menys gravosos.

En segon lloc, les pròpies peculiaritats del crèdit: el límit dinerari que pot disposar el client es va regularitzant constantment i això fa que els interessos i les comissions que es generen es capitalitzin novament per a generar un nou interès.

Per últim, cal tenir present que les quanties de les quotes no solen ser molt elevades, en comparació amb el deute pendent, però s’allarguen molt en el temps i això genera nous interessos fins a entrar en una espiral de no retorn.

La Sentència fa referencia al concepte d’“interès normal del diner” com a barem per a determinar si aquest interès que es cobra en aquest tipus de crèdit és abusiu. A més, també diu que fixar un interès molt per sobre del normal no es pot justificar de cap manera pel que fa a l’alt índex d’impagats que generen aquest tipus de crèdit.

Raona la sentència que en cap cas la concessió irresponsable de préstecs al consum amb interessos molt superiors als normals, té com a conseqüència  directe, el sobre endeutament dels consumidors i, per tant, aquesta actitud poc ètica dels creditors en cap cas pot tenir l’empara de l’ordenament jurídic.