Així perd valor el patrimoni immobiliari si no està ben gestionat

La gestió d’un patrimoni immobiliari no és únicament per a les persones amb una gran quantitat de béns immobles. Qualsevol persona que tingui almenys un immoble necessita una bona estratègia d’inversió perquè aquest no perdi valor, tenint en compte tots els seus elements.

La gestió de patrimonis està a l’abast de tots

La gestió patrimonial d’actius immobiliaris està a l’abast de tot aquell que vulgui treure partit al seu bé immoble. Es tracta d’una estratègia que es basa en els objectius que es tinguin en l’àmbit financer i que té en compte tot el seu context i els factors que poden generar pèrdua de valor. Per això, no fa falta tenir un gran patrimoni per a fer servir aquesta gestió, sinó només un actiu susceptible de generar rendiments.

Factors que fan perdre valor al patrimoni immobiliari

La gestió d’un patrimoni immobiliari a actualment és especialment rellevant, ja que es mou dins d’un mercat constantment en auge i molt fluctuant. No obstant això, els factors que fan perdre valor al patrimoni s’han de tenir en compte en qualsevol part del territori espanyol.

Inflació

La inflació es produeix a causa d’un desequilibri, per diverses raons possibles, entre l’oferta i la demanda. Davant la inflació, una correcta gestió de l’actiu immobiliari fa a l’immoble més competitiu dins del mercat.

Canvis en la situació personal o familiar

Les circumstàncies que es presenten en la vida poden generar canvis profunds en la situació personal o familiar. Per exemple, que una persona pròxima o un mateix passi per dificultats econòmiques a causa de problemes en el treball o que es generin grans imprevistos econòmics.

Si es dóna aquesta situació, la gestió correcta del patrimoni farà que s’hagi generat un matalàs suficient d’estalvis cada vegada major i prolongat en el temps que permeti continuar aprofitant el bé immoble.

Canvis legislatius

Els canvis legislatius poden devaluar el valor de l’immoble per moltes raons. Per exemple, que es regulin possibles límits al preu del lloguer per metre quadrat en diverses zones o per les grans limitacions legals si es vol fer un pis turístic. Una correcta gestió del patrimoni ha de ser previsora amb aquests possibles panorames.

Impostos

En l’àmbit d’impostos, hi hauria molts factors a considerar, començant per la disminució del benefici segons l’impost sobre el patrimoni. També les possibles deduccions si és per a habitatge habitual o les imputacions de renda si l’immoble està buit.

En definitiva, els elements que influeixen sobre la gestió d’un patrimoni immobiliari van des dels de caràcter personal fins als propis del lloc en el qual radiqui l’immoble. Encara que molts d’ells s’escapen del control d’un mateix, els perjudicis poden evitar-se si es duu a terme una correcta gestió, amb suficient previsió. Una bona solució és informar-se en la web de Domia Global.