Reducció de lloguers de locals de negocis a partir de el 24 de desembre 2020

Covid-19 Mesures extraordinàries dirigides a arrendaments de locals de negocis a partir del 24 de desembre de 2020.

L’entrada en vigor del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària regula entre altres, la situació dels arrendaments dels locals de negocis.

Si l’arrendador i l’arrendatari no es posen d’acord sobre la reducció temporal de la renda o en el seu cas moratòria per al pagament del lloguer, l’arrendatari el podrà sol·licitar abans del 31 de gener de 2021. Aquest, podrà instar a l’arrendador, si és una empresa, una entitat pública o bé una gran forquilla (persona física o jurídica que és titular de més de deu immobles urbans que no siguin garatges, trasters o superfícies construïdes de més de 1.500 m2) mitjançant dues opcions:

  • Una reducció del 50 per cent de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, que en data d’avui és fins al 9 de maig de 2021 i fins a un màxim de 4 mesos des d’aquesta data, és a dir, fins al 9 de setembre de 2021.
  • Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà durant l’estat d’alarma tal com s’ha indicat en el punt anterior. Aquesta renda s’ajornarà, sense penalització ni meritació d’interessos. El pagament ajornat de les rendes es podrà fer durant un període de dos anys a comptar des de la finalització de la moratòria, i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues, repartint-se els imports ajornats de manera proporcional al llarg del període.

Cal tenir present que les despeses derivades de serveis de manteniment o d’una altra mena dels quals es beneficia l’arrendatari, com a impostos municipals, comunitat de propietaris, etc. queden exclosos d’aquesta rebaixa o moratòria i per tant, hauran de ser abonats segons contracte.

L’arrendatari ha de formular la sol·licitud de manera fefaent (es recomana burofax) i l’arrendador disposa d’un termini de 7 dies per a comunicar de manera expressa la seva decisió.

En el cas que les parts ja s’haguessin sotmès a una reducció o moratòria del lloguer no serà aplicable una nova reducció sobre el període al qual que ja s’hagués realitzat una rebaixa.

Els requisits que ha de reunir l’arrendatari per a poder acollir-se al contingut d’aquesta Llei dependran de si és un treballador autònom o bé és una pime, si bé a ambdues els afecta si la seva activitat ha quedat suspesa per l’estat d’alarma o la reducció de la seva facturació s’ha vist afectada en, almenys un 75% respecte del mateix període de l’any anterior.

Aquests requisits hauran de ser degudament acreditats i la mateixa llei contempla les conseqüències de l’aplicació indeguda de la reducció i l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.
Els advocats especialistes en arrendaments de Domia Global assessoressin tan arrendataris com a arrendadors a fi de poder arribar a aquests acords.