Lloguers i nova normativa amb el COVID

La situació de crisi sanitària ha afectat també els lloguers. Amb el Reial decret llei 11/2020 apareix la nova normativa davant la COVID-19 que pretén pal·liar els possibles efectes que la malaltia podria tenir en matèria de desnonaments i arrendaments. Quins són els punts més importants de la normativa?

Lloguers i nova normativa amb el Covid-19

La nova normativa només resulta aplicable si l’inquilí i el propietari no arriben a un acord pels seus propis mitjans, doncs a l’ésser una legislació que afecta l’àmbit del dret privat, és de caràcter dispositiu. Si bé, davant una possible negociació en aquest context, sempre és recomanable comptar amb advocats per a l’assessorament davant la COVID-19. Moltes persones, en desconèixer aquesta llei, podrien en cas contrari acabar acceptant condicions abusives.
La nova normativa, davant l’estat d’alarma, estableix una pròrroga automàtica de sis mesos del contracte de lloguer amb les mateixes condicions, per a evitar així pujades excessives de la mensualitat. Perquè aquesta pròrroga pugui aplicar-se per disposició legal, el contracte d’arrendament haurà de finalitzar entre el 2 d’abril de 2020 i el 31 de gener de 2021.

Lloguers i desnonaments

Davant els lloguers abusius i els desnonaments, l’esmentat Reial decret llei pretén ser d’ajuda als qui es trobin en una situació de vulnerabilitat. Aquestes persones tindran dret a una suspensió de pagament, si bé haurà de tractar-se en tot cas d’un habitatge destinat a ser residència habitual i així haurà de deduir-se del contracte.
Perquè es consideri una situació de vulnerabilitat, el subjecte haurà d’haver rebut un ERTE, una reducció de jornada, haver estat acomiadat o trobar-se en una situació similar. És a dir, haurà d’haver sofert una forta reducció dels seus ingressos. La renda de la unitat familiar haurà de ser inferior al triple del IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples). Aquesta referència serà major si concorren altres circumstàncies, com que hi hagi persones discapacitades en la família, el nombre de fills o ascendents majors de 65 anys.
La suspensió de pagaments pot consistir en una reducció a la meitat de la renda durant quatre mesos o un ajornament. Aquesta última opció serà prorrogable sense penalitzacions ni interessos. Per part seva, no es podran executar desnonaments mentre duri la situació de crisi sanitària. Encara que si el propietari està en situació de vulnerabilitat, el supòsit haurà de ser resolt per part dels serveis socials.

Breu conclusió

La normativa publicada amb la COVID-19 pretén harmonitzar la realitat de les persones en situació de vulnerabilitat, fent costat especialment als arrendataris. S’han de complir uns certs requisits bàsics per a demostrar que efectivament s’està en aquesta situació, però al mateix temps, amb les pròrrogues automàtiques dels lloguers es pressuposa la veracitat d’aquesta. Si busques advocats especialistes en lloguer d’habitatges visita la nostra web i consulta els nostres serveis!