Impost de Successions i Donacions, quan cal pagar-ho?

L’Impost sobre Successions i Donacions (ISD, d’ara endavant) és un tribut que grava el moviment de patrimoni entre particulars a títol lucratiu, ja sigui una transmissió inter vivos o mortis causa. Si bé el fet imposable neix en tot el territori espanyol, els límits exempts són diferents en cada Comunitat Autònoma (CCAA), arribant a ser en algunes del 100%.

Què és l’Impost de Successions i Donacions

El ISD és un impost personal que grava el moviment del patrimoni. En tributar l’herència per successions i donacions, el guany patrimonial que es produeixi amb ella, no es veurà gravada com a guany patrimonial en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF), evitant-se així la doble imposició.

Quan cal pagar-ho

Com la pròpia definició de l’impost de successions indica, cal pagar-lo quan es realitza una transmissió lucrativa i no hi ha una exempció regulada. Amb l’esmentada transmissió, en produir-se el moviment, es diu que s’ha generat el seu fet imposable. No obstant això, a pesar que es generi el mateix, només caldrà pagar-ho en els casos en els quals no s’exoneri a l’obligat al pagament, la qual cosa depèn de cada CCAA, ja que es tracta d’un tribut que està cedit a les autonomies. Seran les CCAA les que posin les bonificacions i els límits quantitatius perquè s’hagi de procedir al pagament.

Obligats al pagament

Els obligats al pagament són els hereus del causant o, en el seu cas, els donataris, ja que és un impost personal, tal com ja s’ha indicat.

On es tributa

Hi ha diferències destacables entre les diferents CCAA. En algunes d’elles, els descendents del grup I, que són els familiars més pròxims, tenen altes bonificacions que fan que la quantia del ISD sigui pràcticament simbòlica. Així ocorre a Andalusia, amb exempció del 100% fins a 1.000.000 € de base imposable, Aragó, on arriba al 100% en el cas dels menors, Cantàbria, amb un 100% d’exempció fins a 100.000 euros, València, amb exempció del 75% i Catalunya, oscil·lant del 99% al 20% de bonificació. En la resta de CCAA la tributació és major.

Termini per a presentar-ho

L’impost de successions té un termini de 6 mesos des de la defunció per a pagar-lo. Per part seva, quan es tracta d’una donació, s’ha de pagar en 30 dies hàbils des que es va produir aquest acte.
L’impost sobre successions i donacions tracta de gravar el guany patrimonial que es produeix per la transmissió del patrimoni gratuïtament, en vida o per defunció del causant. Compta amb una regulació senzilla, però caldrà atenir-se a les normes de cada CCAA per a saber quan s’ha de pagar, per a això resulta de gran utilitat en l‘impost sobre successions un advocat amb experiència, que pugui assessorar.