Gestió patrimonial: consells útils

Els béns que pertanyen a una persona o a una família, igual que podria ser a qualsevol mena de societat, constitueixen el patrimoni. En tenir un valor econòmic, és a dir, en poder-se intercanviar per quantitats dineràries, les quals no solen ser petites, es fa necessària i molt important una gestió patrimonial.

Què és la gestió patrimonial

La gestió de patrimonis implica el maneig d’una totalitat dels béns que el constitueixen. En si mateixa, suposen una disciplina complexa que sovint necessita un assessorament per a la seva planificació, així com per a les inversions que es vulguin realitzar. La gestió del patrimoni inclou tota classe de serveis financers globals i la gestió de carteres.

Per aquesta raó, totes les persones o famílies que tinguin cert patrimoni, petit o gran, han de seguir uns consells mínims o un advocat de patrimoni. La gestió no es fa igual en tots els patrimonis, ja la cura i el rendiment depèn molt de la naturalesa d’aquest. No és el mateix tenir un patrimoni compost en la seva majoria per accions i participacions que tenir-lo compost per béns immobles.

Consells útils de gestió del patrimoni

Quan es té un patrimoni, és necessari garantir el seu creixement i la seva llarga durada. Per a això, hi ha principis bàsics a tenir en compte. El fonamental és tenir certa capacitació o comptar amb algú que la tingui, com un advocat de patrimonis, ja que es necessita rigor en la seva comptabilitat i en la seva administració, i una bona capacitat de gestió.

Per a evitar greus pèrdues o situacions d’amenaça cal analitzar de manera periòdica la situació financera per a conèixer els elements més importants del patrimoni: el flux, l’endeutament, la rendibilitat o la salut del patrimoni. A més, és aconsellable tenir un assessorament extern que estigui actualitzat per a poder implementar noves i efectives eines de finançament que permetin créixer.

Altres bons consells per a una correcta gestió del patrimoni són analitzar quin és el perfil inversor per a definir els objectius que es volen aconseguir. Es deuen, a més, analitzar les dades objectivament per a triar els actius que beneficiïn en major mesura al patrimoni, sempre tenint en compte el risc que pot haver-hi, la qual cosa també va de la mà del perfil inversor que es tingui. Finalment, convé utilitzar diferents formes d’inversió segons la fiscalitat a la qual s’enfronti el patrimoni.

Breu conclusió

La gestió patrimonial requereix un bon ús del conjunt de béns que s’ostenten perquè el patrimoni es diversifiqui i que pugui créixer. No obstant això, sempre és convenient comptar amb un advocat assessor que ens ajudin a analitzar els avantatges i els desavantatges de les decisions que recauen sobre ell. Si vols especialistes que t’ajudin a gestionar els teus béns, compta amb els nostres serveis!