Estat d’alarma i moratòria pagament hipoteca

Què és la moratòria i a qui va adreçada?

L’aplicació del Real-Decret 8/20 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19 estableix mesures per a procurar la moratòria del pagament de la hipoteca.

Cal tenir present, però, que aquesta mesura és una ampliació del temps per al pagament del deute, i queda limitada a les hipoteques que estan destinades a l’adquisició d’habitatge habitual.  A més, aquesta hipoteca o crèdit ha d’estar garantit o garantida amb un immoble. També  cal que la persona obligada al pagament es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica. Però a més, aquestes circumstàncies de situació econòmica precària només podran ser les que recull la mateixa normativa i s’hauran de donar en el moment en què es va acordar aquesta llei.

De forma resumida podem dir que aquests requisits són:

  1. Estar a l’atur o bé ser autònom o professional i tenir una davallada molt important d’ingressos.
  2. Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no hagi superat en el mes anterior una quantitat que variarà en funció de les circumstàncies de cada família.
  3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, sigui igual o superior al 35 per cent dels ingressos nets de la família en el seu conjunt.
  4. Que com a conseqüència de l’emergència sanitària la família es vegi afectada en el seu esforç d’accés a l’habitatge.

 

Moltes famílies es veuen afectades per les conseqüències que representa el confinament decretat per l’estat d’alarma des d’un punt de vista econòmic; però, tot i així, no reuneixen els requisits que contempla aquesta moratòria, ja sigui perquè el crèdit demanat és per impulsar el negoci, per al pagament dels estudis dels fills, per a liquidar els deutes que encara venien derivats de la crisi econòmica anterior, etc.

En tots aquests casos caldrà negociar novament amb l’entitat bancaria a fi de poder tenir accés a un altre tipus d’ajornament. En el cas de les persones que estan en situació vulnerable, es pot demanar al banc l’aplicació del Codi de Bones Pràctiques (si l’entitat bancaria hi està adherida) a fi de reestructurar el deute, mitjançant diferents opcions.