El pacte successori a Catalunya

El pacte successori a Catalunya es troba en l’article 431 del seu Codi Civil, així com en els successius. La successió per causa de defunció es pot recordar per dues o més persones a través d’atribucions particulars. Si bé, hi ha requisits generals que no poden ser alterats.

Què és el pacte successori?

El pacte successori és una figura jurídica que consisteix en l’ordenament de la voluntat després de la mort mitjançant el pacte que porta el seu nom. La substància del concepte radica en el fet que es pot convenir la successió entre les dues o més persones que formin part del pacte, realitzant unes certes atribucions a títol particular, i fins i tot de manera recíproca.

El pacte successori a Catalunya

El pacte successori a Catalunya només es pot dur a terme en favor d’uns certs atorgants. Aquests poden ser el cònjuge, la parella estable, la persona convivent o el futur cònjuge, parents directes sense límits de graus i els col·laterals fins a quart grau. A aquest efecte, no importa que sigui familiar per consanguinitat o per afinitat. El pacte haurà de fer-se davant notari, que haurà de comprovar que es compleixen tots els requisits subjectius.

Igualment, hi ha diverses modalitats. Es pot realitzar, per exemple, amb caràcter preventiu. També és possible que es realitzi en favor d’un o més atorgants recíprocament o amb atribucions particulars. En aquest últim cas, podrà ser tant un lliurament present com un lliurament de futur. Un exemple freqüent entre els pactes successoris a Catalunya és que es transmeti la propietat d’un habitatge com a anticipació d’una futura herència, mentre que per testament aquesta anticipació no es realitzaria.

Diferències amb la donació

Encara que a primera vista pot semblar que el pacte successori i la donació són figures semblants, tant des del punt de vista fiscal com des del legal, que és el que s’està analitzant, són actes diferents. La donació es duu a terme inter vivos, tenint per tant una càrrega fiscal molt major, mentre que el pacte successori és similar a una herència, realitzant-se per causa de successió mortis causa. No obstant això, en aquest últim cas, es fa de forma avançada.

No obstant això, també cal tenir clar respecte a l’última afirmació que el pacte successori és irrevocable, ja que per a fer un canvi ha d’haver-hi acord entre absolutament totes les parts. Tampoc es pot desistir d’una donació, encara que sí d’una herència, que només involucra a la part que realitza el testament, per la qual cosa no han de confondre’s aquests conceptes.

En definitiva, el pacte successori a Catalunya permet organitzar una herència en vida, sent un mètode alternatiu al testament tradicional. Tanmateix, per a això, han de complir-se els requisits esmentats i modificar-se únicament si tots els atorgants són presents, no sent possible aquest canvi si, per exemple, ha mort un d’ells.