Drets i obligacions de l'arrendatari

Els drets i obligacions de l’inquilí tenen una gran rellevància. S’ha de tenir molta precaució amb les clàusules que s’inclouen, així com amb la delimitació dels preceptes que es redacten en un contracte de lloguer.

Drets de l’inquilí

Existeixen cinc drets bàsics que té l’inquilí i que, per tant, en cas de voler limitar-los caldria especificar-ho en el contracte de lloguer. Per exemple, en el cas que se’l vulgui excloure de l’adquisició preferent de l’habitatge, un dels drets dels arrendataris. D’altra banda, tindran també dret a negociar tant la durada del lloguer com la renda.
Els altres tres drets bàsics són la recuperació de la fiança una vegada que es produeix l’abandonament de l’habitatge, el dret de sol·licitar les reparacions necessàries al propietari, així com, un dels més importants i que no es pot suprimir en cap cas, el dret de denunciar a l’amo de l’habitatge si entra sense permís mentre que es mantingui llogat.

Obligacions de l’inquilí

Els inquilins compten amb un ampli nombre de drets. No obstant això, a més dels drets de l’arrendatari, també cal destacar quines són les seves obligacions. En primer lloc, haurà d’abonar una fiança, que com ja s’ha vist, haurà de ser retornada si l’habitatge es lliura en perfectes condicions.

Aquest fet porta a la segona i a la tercera obligació: la de deixar l’immoble tal com es trobava abans que es dugués a terme el contracte i la de la conservació de l’habitatge en perfectes condicions. Igualment, tindran l’obligació de pagar la renda. També de fer front a les despeses dels subministraments i a permetre que l’arrendador pugui realitzar obres.

La importància del contracte d’arrendament

El contracte de lloguer resulta de vital importància, ja que cal partir de la base que qualsevol llacuna afavorirà a qui no redacta el contracte, és a dir, a la part més feble, que es considera que és l’inquilí. Els drets de l’arrendatari es donen per descomptat.
En el cas que, com s’ha dit, es vulgui excloure l’adquisició preferent de l’immoble, cal regular-lo en el contracte, així com si es vol fixar la durada d’aquest sense donar peu a la negociació, entre altres possibles suposits. El mateix ocorre si es volen delimitar les obligacions de l’inquilí sense arribar a crear clàusules abusives d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans i amb el Codi Civil.
En definitiva, els drets i obligacions de l’inquilí, a més de regular-se en el contracte, també es pressuposen. No obstant això, la major part d’ells es poden delimitar. Per a aclarir aquests i fer ús dels molts altres serveis que s’ofereixen en Domia Global, és aconsellable realitzar una consulta en línia.