Estat d’alarma i pensions aliments, salaris i indemnitzacions a víctimes que estan ingressades al jutjat

Què passa amb les pensions d’aliments per als nostres fills que estan ingressades al jutjat mentre duri l’estat d’alarma?

El Ministerio de Justicia ha dictat la Instrucció 1/20, del Secretari General de l’Administració de Justicia, relativa a la gestió del compte de dipòsits i consignacions judicials durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel reial decret 463/20. Aquesta instrucció garanteix que els diners que durant aquests dies de confinament s’han ingressat al jutjat en concepte de pensions d’aliments, salaris i indemnitzacions a víctimes es seguiran cobrant amb regularitat.

 

Es de tal importància aquest compromís, que l’administració ha previst que per al cas que la persona responsable d’autoritzar aquest pagament, que es el Lletrat de l’administració de justícia (abans secretari judicial), no pugui dur a terme aquesta tasca per raons inexcusables, s’autoritzarà a algú perquè el substitueixi. La finalitat és que es pugui identificar de la forma més ràpida possible als beneficiaris d’aquestes pensions o imports a retornar tan bon punt hi hagi constància de l’ingrés als comptes del jutjat.

Amb la finalitat de poder fer arribar els diners que s’ingressen als jutjats als seus destinataris, la Instrucció preveu que el responsable de cada jutjat haurà d’acordar el pagament de les quanties dipositades i que aquest ha de fer-les arribar als interessats, mitjançant transferència directa al compte corrent dels beneficiaris; Només es donaran “manaments” en els casos en què el jutjat no disposi d’aquesta informació i l’interessat o el seu representant no l’hagin facilitat. Recordem que el manament és un document que s’ha de recollir de forma presencial al jutjat, ja sigui personalment o a través de procurador, i que després l’interessat ha de portar físicament al banc per a poder-lo cobrar en efectiu.

 

Tot i que hom pot pensar que es una decisió que apel·la al sentit comú més bàsic, cal recordar les restriccions que en aquests moments contempla el Real Decret d’estat d’alarma i que restringeix en gran mesura l’accés als jutjats.