Desplaçaments per complir amb la custòdia de menors

El compliment de la guàrdia i custòdia o el règim de visites durant la vigència de l’obligació de confinament

Davant la situació d’excepcionalitat que estem vivint, els pares i mares divorciats i  divorciades es pregunten si s’ha de continuar complint amb  les mesures relatives a la guàrdia i custòdia i règim de visites a favor dels progenitors.

Per donar una resposta, cal que analitzem la situació actual:

L’OMS (Organització Mundial de la Salut), ha classificat la situació actual que es viu arreu del món -originada pel COVID-19- com a pandèmia i, per aquest motiu, demana als governs que prenguin mesures urgents i agressives.

Al nostre país es va acordar un dels estats d’alarma més restrictius de tot Europa. Entre les mesures que es van prendre hi ha la limitació a desplaçaments amb les excepcions per a avituallament de queviures i altres gestions que siguin absolutament imprescindibles, així com l’accés al lloc de treball.

Per la seva banda, els Serveis de Protecció Civil de Catalunya han facilitat un full informatiu amb les preguntes mes freqüents que ens fem els ciutadans davant d’aquestes restriccions. Una d’aquestes qüestions que afecta a moltes famílies és si es poden realitzar desplaçaments per a complir amb la custodia compartida o el règim de visites de la custodia exclusiva.

La resposta que a dia d’avui ens donen aquestes fonts oficials es que sí que es poden realitzar trasllats per a donar compliment a les sentències (les quals es recomana portar durant el trasllat del menor, com a justificant).

No obstant, abans de prendre la decisió de continuar aplicant i/o exigir l’aplicació de la decisió judicial, els progenitors haurien de tenir molt present quina és la seva situació personal i familiar: si ambdós continuen treballant, si tenen ampliació o reducció d’horaris, teletreball, si conviuen amb persones grans, amb persones d’alt risc, etc.  

Cal recordar que els acords judicials en relació als menors es poden modificar si ambdós progenitors hi estan d’acord. És evident que estem davant d’una situació que pocs, per no dir cap conveni regulador tenia previst i, per tant, val la pena tenir molt present el bé i benestar dels menors, que en definitiva és el que tots els pares i mares volen pels seus fills. Tenint en compte aquesta premissa, el que s’imposa és tenir sentit comú a l’hora de prendre la decisió, i escollir la solució que millor preservi els interessos del menor.